Pobl Ifanc mewn Byd Digidol 2010 -

Paratoi, Cefnogi ac Ysbrydoli
 

Dydd Llun, y 1af o Chwefror 2010; 9.00am - 4.50pm
 

[Home] [English] [Y Rhaglen ar gyfer Cynhadledd Bangor 3ydd o Chwef 2010]
[Video archive from the Swansea conference now available] [For Press Release click here; in Welsh here]
[Newly Launched Digital Youth Wales Network]
 

8.15am

Coffi a chofrestru 

9.00am             

Anerchiad croesawu ir gynhadledd gan  Alan Davies, y Cadeirydd ar MS ar gyfer y Gynhadledd

9.10am   

Llythrennedd Digidol mewn tirlun syn newid - Sangeet Bhullar, WISE KIDS

10.00am  

Anerchiad y Gweinidog gan Leighton Andrews AC, Gweinidog dros Blant,  Addysg a Dysgu Gydol Oes

10.10am

Prif Anerchiad gan yr Athro Tanya Byron wedii recordio ar fideo

10.30am

Tri Chyflwyniad gan Aelodau y Panel Ieuenctid o Ysgol Gyfun Maesteg, Ysgol Llangynwyd a Phrosiect Ieuenctid Butetown

10.45am

EGWYL

11.00am

Rl y Ganolfan Ymelwa ar Blant a Gwarchod Ar-lein gan Helen Penn

11.20am

Holi ac Ateb: Panel Pobl Ifanc

11.40am

"Dim Byd!"...Bydoedd Rhithwir: Beth Mae Plant yn Wneud mewn Meysydd Chwarae Ar-lein gan Rebecca Newton, Moshi Monsters

12.00pm

Tu l ir llenni: safoni mannau ar-lein plant a phobl ifanc gan Tamara Littleton, eModeration

12.15pm

Deall Ffyrdd o Fyw Digidol sgiliau llythrennedd cyfryngol plant a phobl ifanc gan Fiona Lennox, Ofcom

12.25pm

Drama gan ddisgyblion o Ysgol y Preseli

12.40pm

CINIO

Cyfres o Weithdai A 1.30pm - 2.35pm

1: Sesiwn Cyflwyno a Thrafod a gadeirir gan Christina Preston

Geoff Elliott: Ystyried pa mor effeithiol yw technoleg symudol i ail ddenu diddordeb yn y rhai sydd wedi colli pob diddordeb
Rhoddodd y prosiect mlearning ffonau-PDA sef Cynorthwywyr Digidol Personol arloesol ar fenthyg i NEETS 16-24 oed, pobl ifanc nad ydyn nhw mewn addysg, cyflogaeth nac hyfforddiant. Datblygwyd methodoleg dros y cyfnod prosiect o dair blynedd o fentora pobl ifanc drwy SMS y Gwasanaeth Neges Byr, llais, rhaglenni fformat-symudol, a gosod adnoddau amlgyfrwng. Gwnaethom gamgymeriadau ond dysgwyd llawer am beth syn gweithio ar hyn sydd ddim yn gweithio. Bydd y sesiwn hwn yn edrych yn fanylach ar y pwyntiau hyn a mwy.

Leon Cych: Y defnydd o Drochi (neu Fydoedd Rhithwir) i ddenu diddordeb dysgwyr
Yn y gweithdy hwn bydd Leon yn amlinellu ac archwilio amrywiol ddefnydd o Fydoedd Rhithwir. Bydd yn amlinellur hyn fydd raid i chi ei wneud i fapioch prosiect a chodi diddordeb dysgwyr mewn Amgylchedd Trochi; y peryglon iw hosgoi, y cynllunio ar isadeiledd sydd ei angen er mwyn i bopeth fynd yn esmwyth. Bydd yn tynnu ar ddigon o enghreifftiau o batrymau ar fideo o brosiectau a gynhaliwyd gan addysgwyr eraill gan eu rhoi a chysylltu nifer o batrymau sydd ar-lein.
 

2: Sesiwn Cyflwyno a Thrafod a gadeirir gan Tim Davies

Gavin Evans ac Angharad Jenkins: Prosiect Brawd Mawr Abertawe gan Wasanaeth Ieuenctid Abertawe ac Urdd/Menter Iaith Abertawe
Yn y sesiwn hon, bydd Gavin Evans o Wasanaeth Ieuenctid Abertawe ac Angharad Jenkins or Urdd/ Menter Iaith Abertawe yn rhannur profiadau a gawson nhw wrth gynnal digwyddiad brawd mawr byw ar gyfer grwpiau gwahanol o bobl ifanc yn Abertawe gyda blog byw yn ategu at y cyfan. Byddan nhwn rhannur symbyliadau fu tu l ir prosiectau, y cynllunio ar cyflwyno, rhai canlyniadau annisgwyl ar profiadau cadarnhaol niferus a gawson nhw allan or cyfan.

Tim Davies: Gwneud i Waith Ieuenctid Digidol Weithio
Archwilior dimensiynau gwahanol sydd i waith ieuenctid digidol o gydnabod a deall sut y dylai ymarferwyr fod yn ymwybodol o effeithiaur Rhyngrwyd yn eu hymarfer au gweithgareddau bob dydd, i synied am ffyrdd newydd o weithio drwy dechnolegau digidol. Bydd y sesiwn yn archwilio amrywiaeth o senarios lle bydd offer digidol a gwaith gyda phobl ifanc yn gwrthdaro, ac yn cynnig y cyfle i gyfranogwyr archwilio rhai or materion ymarferol y mae angen i unrhyw un syn gweithio gyda phobl ifanc roi ystyriaeth iddynt.
 

3: Sesiwn Cyflwyno a Thrafod a gadeirir gan Sangeet Bhullar

Ruth Hammond: Mesurau Ymarferol mewn eDdiogelu
Yn y sesiwn hon bydd Ruth yn archwilio pa brosesau y mae angen i ysgolion a mudiadau neu sefydliadau eraill syn gweithio gyda phobl ifanc eu sefydlu er mwyn rhoi grym i bobl ifanc au diogelu.

Anne Stoker: E-ddiogelwch - Perspectif Awdurdod Lleol Creu Datrysiad Ymarferol
Bydd y sesiwn hon yn disgrifio sut y cafodd y strategaeth e-ddiogelwch ar gyfer Ysgolion Castell-Nedd Port Talbot ei chreu. Bydd yn canolbwyntio ar y modd y creodd Castell-Nedd Port Talbot ddatrysiad oedd yn gweddu i bawb oedd yn rhanddeiliaid, a hynnyn caniatu hyblygrwydd ar gyfer dysgu ac addysgu.

Sangeet Bhullar: Rhaglen Ymwybyddiaeth or Rhyngrwyd Bl.7 Pen-y-bont ar Ogwr
Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno trosolwg or hyfforddiant a roddwyd gan WISE KIDS i ddisgyblion Blwyddyn 7 mewn 10 ysgol yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr, ac adnabod rhai prif fylchau yng ngwybodaeth ac ymwybyddiaeth pobl ifanc o ddiogelwch digidol ar Rhyngrwyd.
 

EGWYL 2.40pm - 3pm

Cyfres Weithdai B     3.00pm - 4.05pm

1: Sesiwn Cyflwyno a Thrafod a gadeirir gan Christina Preston

Geoff Elliot: Myfyrio ar ba mor effeithiol yw technoleg symudol i ail ddenu diddordeb yn y rhai sydd wedi colli pob diddordeb.

Rhoddodd y prosiect mlearning ffonau-PDA datblygedig sef Cynorthwywyr Digidol Personol arloesol ar fenthyg i NEETS 16-24 oed,pobl ifanc nad ydyn nhw mewn addysg, cyflogaeth nac hyfforddiant. Datblygwyd methodoleg dros y cyfnod prosiect o dair blynedd o fentora pobl ifanc drwy SMS y Gwasanaeth Neges Byr, llais, rhaglenni fformat-symudol, a gosod adnoddau amlgyfrwng. Gwnaethom gamgymeriadau ond dysgwyd llawer am beth syn gweithio ar hyn sydd ddim yn gweithio. Bydd y sesiwn hwn yn edrych yn fanylach ar y pwyntiau hyn a mwy.

Leon Cych: Y defnydd o Drochi (neu Fydoedd Rhithwir) i ddenu diddordeb dysgwyr
Yn y gweithdy hwn bydd Leon yn amlinellu ac archwilio amrywiol ddefnydd o Fydoedd Rhithwir. Bydd yn amlinellur hyn fydd raid i chi ei wneud i fapioch prosiect a chodi diddordeb dysgwyr mewn Amgylchedd Trochi; y peryglon iw hosgoi, y cynllunio ar isadeiledd sydd ei angen er mwyn i bopeth fynd yn esmwyth. Bydd yn tynnu ar ddigon o enghreifftiau o batrymau ar fideo o brosiectau a gynhaliwyd gan addysgwyr eraill gan eu rhoi a chysylltu nifer o batrymau sydd ar-lein.
 

2: Sesiwn Cyflwyno a Thrafod a gadeirir gan Tim Davies

Gavin Evans ac Angharad Jenkins: Prosiect Brawd Mawr Abertawe gan Wasanaeth Ieuenctid Abertawe ac Urdd/Menter Iaith Abertawe
Yn y sesiwn hon, bydd Gavin Evans o Wasanaeth Ieuenctid Abertawe ac Angharad Jenkins or Urdd/ Menter Iaith Abertawe yn rhannur profiadau a gawson nhw wrth gynnal digwyddiad brawd mawr byw ar gyfer grwpiau gwahanol o bobl ifanc yn Abertawe gyda blog byw yn ategu at y cyfan. Byddan nhwn rhannur symbyliadau tu l ir prosiectau, y cynllunio ar cyflwyno, rhai canlyniadau annisgwyl ar profiadau cadarnhaol niferus a gawson nhw allan or cyfan.

Tim Davies: Gwneud i Waith Ieuenctid Digidol Weithio
Archwilior dimensiynau gwahanol sydd i waith ieuenctid digidol o gydnabod a deall sut y dylai ymarferwyr fod yn ymwybodol o effeithiaur Rhyngrwyd yn eu hymarfer au gweithgareddau bob dydd, i synied am ffyrdd newydd o weithio drwy dechnolegau digidol. Bydd y sesiwn yn archwilio amrywiaeth o senarios lle bydd offer digidol a gwaith gyda phobl ifanc yn gwrthdaro, ac yn cynnig y cyfle i gyfranogwyr archwilio rhai or materion ymarferol y mae angen i unrhyw un syn gweithio gyda phobl ifanc roi ystyriaeth iddynt.
 

3: Sesiwn Cyflwyno a Thrafod a gadeirir gan Sangeet Bhullar

Ruth Hammond: Mesurau Ymarferol mewn eDdiogelu

Yn y sesiwn hon bydd Ruth yn archwilio pa brosesau y mae angen i ysgolion a mudiadau neu sefydliadau eraill syn gweithio gyda phobl ifanc eu sefydlu er mwyn rhoi grym i bobl ifanc au diogelu.

Anne Stoker:
E-ddiogelwch - Pyrspectif Awdurdod Lleol Creu Datrysiad Ymarferol
Bydd y sesiwn hon yn disgrifio sut y cafodd y strategaeth e-ddiogelwch ar gyfer Ysgolion Castell- Nedd Port Talbot ei chreu. Bydd yn canolbwyntio ar y modd y creodd Castell-Nedd Port Talbot ddatrysiad oedd yn gweddu i bawb oedd yn rhanddeiliaid, a hynnyn caniatu hyblygrwydd ar gyfer dysgu ac addysgu.

Sangeet Bhullar: Rhaglen Ymwybyddiaeth or Rhyngrwyd Bl.7 Pen-y-bont ar Ogwr
Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno trosolwg or hyfforddiant a roddwyd gan WISE KIDS i ddisgyblion Blwyddyn 7 mewn 10 ysgol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac adnabod rhai prif fylchau yng ngwybodaeth ac ymwybyddiaeth pobl ifanc o ddiogelwch digidol ar Rhyngrwyd.
 

 4.10pm  

Sesiwn Banel Holi ac Ateb gyda WISEKIDS, Anne Stoker, Ruth Hammond, Rebecca Newton, Karen Roberts a Charlotte Aynsley

4.40pm

Crynhoi gan WISE KIDS ar Cadeirydd

4.50pm     

Y Diwedd

 

Hoffai WISE KIDS a DARC ddiolch i'w prif noddwyr ar gyfer y gynhadledd hon sef y canlynol:                                            

         
 

Hoffai WISE KIDS a DARC ddiolch hefyd i'n Harddangoswyr a Chefnogwyr y Gynhadledd:

     
 


   


                   

 

 

 

[credits] [privacy policy] [disclaimer]
Copyright 2002-2010 WISE KIDS. All rights reserved.
Company No. 4572181.
Site hosted free courtesy of www.4uhosting.co.uk.

.