Pobl Ifanc mewn Byd Digidol 2010 -

Paratoi, Cefnogi ac Ysbrydoli
 

Dydd Mercher, y 3ydd o Chwefror 2010; 9.00am - 4.45pm


[Home] [English] [Y Rhaglen ar gyfer Cynhadledd Abertawe 1af o Chwef 2010] [Video archive from the Swansea conference now available] [For Press Release click here; in Welsh here]

[Newly Launched Digital Youth Wales Network]

8.15am

Coffi a chofrestru 

9.00am             

Anerchiad croesawu i’r gynhadledd gan  Alan Davies, y Cadeirydd a’r MS ar gyfer y Gynhadledd

9.10am   

Hen Offernewydd Dysgu – Prif anerchiad gan John Davitt (yn cynnwys cwestiynau)

10.00am  

Prif Anerchiad gan yr Athro Tanya Byron wedi’i recordio ar fideo

10.20am

Tri Chyflwyniad gan Aelodau y Panel Ieuenctid o Ysgol Tryfan

10.35am

EGWYL

10.55am

Holi ac Ateb: Panel Pobl Ifanc

11.15am

"Dim Byd!"...Bydoedd Rhithwir: Beth Mae Plant yn Wneud mewn Meysydd Chwarae Ar-lein gan Rebecca Newton, Moshi Monsters

11.30am

Drama gan ddisgyblion o Ysgol y Preseli


Cyfres Weithdai A
     11.45pm - 12.45pm
 

1: John Davitt: “Cadw’r dwylo’n brysur a rhyddhau’r meddwl – strategaethau syml i wneud i ddysgwyr weithio gydag Offer Newydd”

Bydd y gweithdy hwn yn darparu cyfle ymarferol i archwilio rhai ffyrdd newydd o ddysgu drwy ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau a gweithgareddau. Bydd y gweithdy hefyd yn dangos y defnydd o’r “Generadur Digwyddiad Dysgu” sydd gan John a bydd cynrychiolwyr yn derbyn eu copi eu hunain er mwyn parhau gyda’r gwaith hwn yn ôl yn eu canolfannau. Bydd y sesiwn hon yn caniatáu i staff fwynhau eu cromliniau dysgu eu hunain a dangos sut y mae’n bosib rheoli datblygiadau newydd a pharhau i gael bywyd cymdeithasol!
 

2: Tim Davies: Gwneud i Waith Ieuenctid Digidol Weithio

Archwilio’r dimensiynau gwahanol sydd i waith ieuenctid digidol – o gydnabod a deall sut y dylai ymarferwyr fod yn ymwybodol o effeithiau’r Rhyngrwyd yn eu hymarfer a’u gweithgareddau bob dydd, i synied am ffyrdd newydd o weithio drwy dechnolegau digidol. Bydd y sesiwn yn archwilio amrywiaeth o senarios lle bydd offer digidol a gwaith gyda phobl ifanc yn gwrthdaro, ac yn cynnig y cyfle i gyfranogwyr archwilio rhai o’r materion ymarferol y mae angen i unrhyw un sy’n gweithio gyda phobl ifanc roi ystyriaeth iddynt.
 

12.45pm


CINIO
 

1.35pm

Llythrennedd Digidol mewn tirlun sy’n newid - Sangeet Bhullar, WISE KIDS

2.30pm

Deall Ffyrdd o Fyw Digidol – sgiliau llythrennedd cyfryngol plant a phobl ifanc gan Karen Roberts, Ofcom


EGWYL: 2.45pm – 3.00pm
 


Cyfres Weithdai B
     3.00pm - 4.05pm
 


1: Sesiwn Cyflwyno a Thrafod a gadeirir gan Paul Richardson


Graham Atwell: Denu diddordeb dysgwyr gyda dyfeisiadau symudo
l
Yn y sesiwn hon bydd Graham yn edrych ar y modd y bydd pobl ifanc yn defnyddio meddalwedd cymdeithasol ac yn arbennig dyfeisiadau symudol i gyfathrebu, gweithio a chwarae. Bydd yn dyfalu pa dechnolegau symudol newydd allai gael eu mabwysiadu’n y dyfodol a sut y gellid eu defnyddio. Bydd yn ystyried goblygiadau gwneud hyn ar addysg a mynd yn ei flaen i archwilio manteision ac anfanteision defnyddio dyfeisiadau symudol yn yr ystafell ddosbarth. Yn olaf bydd yn cyflwyno rhai enghreifftiau ymarferol o’r modd y defnyddir dyfeisadau symudol mewn ystafelloedd dosbarth yng Nghymru.

Leon Cych: Y defnydd o Drochi (neu Fydoedd Rhithwir) i ddenu diddordeb dysgwyr
Yn y gweithdy hwn bydd Leon yn amlinellu ac archwilio amrywiol ddefnydd o Fydoedd Rhithwir. Bydd yn amlinellu’r hyn fydd raid i chi ei wneud i fapio’ch prosiect a chodi diddordeb dysgwyr mewn Amgylchedd Trochi; y peryglon i’w hosgoi, y cynllunio a’r isadeiledd sydd ei angen er mwyn i bopeth fynd yn esmwyth. Bydd yn tynnu ar ddigon o enghreifftiau o batrymau ar fideo o brosiectau a gynhaliwyd gan addysgwyr eraill gan eu rhoi a chysylltu â nifer o batrymau sydd ar-lein.
 


2: Sesiwn Cyflwyno a Thrafod a gadeirir gan Sangeet Bhullar

Ruth Hammond: Mesurau Ymarferol mewn eDdiogelu
Yn y sesiwn hon bydd Ruth yn archwilio pa brosesau y mae angen i ysgolion a mudiadau neu sefydliadau eraill sy’n gweithio gyda phobl ifanc eu sefydlu er mwyn rhoi grym i bobl ifanc a’u diogelu.


Anne Stoker:
E-ddiogelwch - Perspectif Awdurdod Lleol – Creu Datrysiad Ymarferol
Bydd y sesiwn hon yn disgrifio’r strategaeth e-ddiogelwch sydd wedi’i chreu ar gyfer Ysgolion
Castell- Nedd Port Talbot. Bydd yn canolbwyntio ar y modd y creodd Castell-Nedd Port Talbot ddatrysiad oedd yn gweddu i bawb oedd yn rhanddeiliaid, a hynny’n caniatáu hyblygrwydd ar gyfer dysgu ac addysgu.

Sangeet Bhullar: Rhaglen Ymwybyddiaeth o’r Rhyngrwyd Bl.7 Pen-y-bont ar Ogwr
Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno trosolwg o’r hyfforddiant a roddwyd gan WISE KIDS i ddisgyblion Blwyddyn 7 mewn 10 ysgol yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr, ac adnabod rhai prif fylchau yng ngwybodaeth ac ymwybyddiaeth pobl ifanc o ddiogelwch digidol a’r Rhyngrwyd.
 

 4.05pm  

Sesiwn Banel Holi ac Ateb: Sangeet Bhullar, Anne Stoker, Ruth Hammond,Lucinda Fell, Karen Roberts a Paul Richardson
 

4.35pm

Crynhoi gan WISE KIDS a’r Cadeirydd

4.45pm     

Y Diwedd

 

Hoffai WISE KIDS a DARC ddiolch i'w prif noddwyr ar gyfer y gynhadledd hon sef y canlynol:                                            

         
 

Hoffai WISE KIDS a DARC ddiolch hefyd i'n Harddangoswyr a Chefnogwyr y Gynhadledd:

     
 


   


                   

 

 

 

[credits] [privacy policy] [disclaimer]
Copyright © 2002-2010 WISE KIDS. All rights reserved.
Company No. 4572181.
Site hosted free courtesy of www.4uhosting.co.uk.

.