Pobl Ifanc mewn Byd Digidol 2010 -

Paratoi, Cefnogi ac Ysbrydoli
 

Dydd Llun, y 1af o Chwefror 2010; Canolfan Datblygu Richard Ley, DVLA, Abertawe
Dydd Mercher, y 3ydd o Chwefror 2010; Adeilad Technium Cast ym Bangor

Speaker Biographies

pic of graham attwellGraham Attwell

Ymchwiliwr yw Graham Attwell yn gweithio i Pontydysgu, sefydliad ymchwil a datblygu a leolir ym Mhontypridd. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys datblygu a rhannu gwybodaeth, meddalwedd cod agored a’r defnydd o feddalwedd cymdeithasol a gwe 2.0 ar gyfer addysgu a dysgu.

Yn ddiweddar bu Graham yn gweithio ar y prosiect Ewropeaidd Mature IP ar y defnydd o ddyfeisiau symudol ar gyfer dysgu.

Mae Graham Attwell yn ysgrifennu ar gyfer cylchgronau a llyfrau ond mae’n well ganddo wneud fideos ac ysgrifennu ar ei blog ei hun – y We Fyd Eang - www.pontydysgu.org

 

 

Charlotte Aynsley, Cyngor y DU ar Ddiogelwch Plant ar y Rhyngrwyd

pic of charlotte aynsleyMae Charlotte ar hyn o bryd wedi’i secondio o BECTA  i arwain y gweithredu ar yr argymhellion addysgol yn adroddiad y Dr Tanya Byron ‘Safer Children in a Digital World’ drwy Gyngor y DU ar Ddiogelwch Plant ar y Rhyngrwyd (UKCCIS).  Mae hi’n gweithio gyda chadeirydd y gweithgor Addysg Well i sicrhau bod yr argymhellion hyn yn cael eu gweithredu. Mae ei gwaith yn cynnwys cydweithio ag asiantaethau cenedlaethol, adrannau’r llywodraeth a diwydiant.

Yn ogystal â gweithio ar dîm prosiect UKCCIS, Charlotte sy’n arwain strategaeth Becta ar ddiogelu ar-lein sy’n golygu mai hi sy’n gyfrifol am gyngor a chanllawiau Becta i ysgolion, awdurdodau lleol a llywodraeth leol.

Roedd hi’n aelod gwreiddiol o Weithlu Gwarchod Plant ar y Rhyngrwyd yr Ysgrifennydd Cartref a hi oedd yn rheoli’r is grŵp addysg, roedd hi hefyd yn aelod o’r Bwrdd Sefydlu Gwarchod y Rhyngrwyd ac yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol Addysg Y Ganolfan Camfanteisio ar Blant a’u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP).

Dr Sangeet Bhullar, Executive Director, WISE KIDS

pic of sangeet bhullarSangeet yw Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Gweithredol WISE KIDS, sefydliad nid-er-elw sy’n darparu rhaglenni hyfforddi ac ymgynghoriaeth arloesol ar Dechnolegau Cyfryngau, Rhyngrwyd a Symudol, Hyfedredd, Llythrennedd a Diogelwch y Rhyngrwyd. Yn Wladolyn Digidol hŷn, wedi’i hyfforddi fel Peiriannydd Trydanol, mae hi’n credu’n gryf yn y potensial sydd gan dechnolegau Rhyngrwyd a Symudol i weddnewid datblygiad addysg, ieuenctid, cymuned a busnes.

Mae WISE KIDS yn cydweithio ag amrediad eang o bartneriaid sy’n cynnwys Ysgolion, Colegau, Mudiadau Ieuenctid a Sefydliadau o fewn y Sectorau Preifat a Chyhoeddus. Mae Sangeet hefyd ar nifer o grwpiau’r llywodraeth a thu allan i’r llywodraeth lle bydd hi’n hyrwyddo Cynhwysiad Digidol a Llythrennedd Cyfryngau Newydd. Mae’r rhain yn cynnwys y Rhaglen Cymunedau 2.0 a gefnogir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, Partneriaeth Diogelwch y Rhyngrwyd Cymru (hi yw’r Cadeirydd cyfredol), Cyngor y DU ar Ddiogelwch Plant ar y Rhyngrwyd, Cyngor Cynulleidfa BBC Cymru, a Bwrdd Ymgynghorol Addysg Y Ganolfan Camfanteisio ar Blant a’u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP). Bu’n siarad mewn cynadleddau, bu’n arholwr allanol, mae hi wedi ysgrifennu canllawiau ac wedi darparu hyfforddiant ledled Prydain,Singapôr a Malaysia. Gellir dod o hyd iddi ar Twitter fel @sangeet.
 

Leon Cych

pic of leon cychLeon Cych ar hyn o bryd yw Cyfarwyddwr Learn 4 Life y DU ac mae’n arbenigo mewn ymgynghori ar y defnydd effeithiol o dechnolegau newydd mewn busnes ac addysg. Mae’n rhannu ei amser rhwng traddodi, rheoli prosiectau, ffilmio, blogio a phodcastio gyda phrif arloeswyr yn sector addysg y DU, yn arbennig defnydd ymarferwyr o dechnolegau Gwe 2.0 yn y sector addysg.

Mae’n cyfrannu’n rheolaidd i’r blog Futurelab yn http://flux.futurelab.org.uk  a hefyd mae’n cynnal Vlog a safle podcastio yn http://www.L4L.co.uk.  Ei brosiect mawr newydd fydd hyrwyddo addysgu a dysgu ar gyfer athrawon yn ‘Second Life’ fel rhan o brosiect BSF yn Salford. Mae ar hyn o bryd yn gweithio fel gwneuthurwr ffilm ar gyfer Ysgolion Cod Agored ac yn hyfforddi pobl mewn amgylcheddau trochi.

 

 


Alan Davies, Cadeirydd y Gynhadledd

pic of alan daviesWedi’i eni yn Llundain ym 1955, Cymro Cymraeg yw Alan a’i wreiddiau’n ddwfn yng Ngorllewin Cymru. Mae nawr yn byw yng Nghaerdydd ac yn ŵr balch i Mari, ac yn dad i ddau fab, Tomos a Tecwyn sy’n fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth (2008).

Treuliodd Alan 18 mlynedd yn y Fyddin cyn cychwyn ar yrfa busnes llwyddiannus yng Nghymru lle bu’n gysylltiedig â dechrau nifer o fusnesau a chreu cannoedd o swyddi newydd mewn cwmnïau technoleg uwch.

Yn ystod un o’r swyddogaethau hyn ef oedd cynrychiolydd NTL a Rhwydwaith Virgin o fewn Sefydliad Gwarchod y Rhyngrwyd ac mae ganddo ddiddordeb personol mawr yn y defnydd o dechnoleg mewn busnes a bywyd personol. Mae Alan yn sylwebu’n gyson ar deledu a radio ar nifer o faterion, yn bennaf gysylltiedig â’i brofiad militaraidd a’i ddealltwriaeth o dechnoleg. 

Tim Davies, Practical Participation

pic of tim daviesTim Davies yw sylfaenydd a chyd gyfarwyddwr Practical Participation, ymgynghoriaeth sy’n gweithio i hyrwyddo iawnderau dynol plant a phobl ifanc a chysylltiad gweithredol pob dinesydd, hen ac ifanc, â’r penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau. Yn ystod y tair blynedd diwethaf bu Tim yn gyfrifol am amrediad o brosiectau ymchwil a dysgu gweithredol sy’n archwilio’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol yng ngwaith yr ifanc, a’r mannau lle bydd pobl ifanc yn cyfranogi, gan gynnwys y prosiect ymchwil Gwaith Ieuenctid a Rhwydweithio Cymdeithasol a setiau dysgu gweithredol ar gyfryngau cymdeithasol mewn democratiaeth leol. Mae Tim ar hyn o bryd yn astudio am radd MSc yng Ngwyddor Cymdeithasol y Rhyngrwyd yn yr Athrofa Rhyngrwyd yn Rhydychen ac yn cynnal blog byw yn http://www.timdavies.org.uk, ac yn Twitio drwy @timdavies.

John Davitt

pic of john davittAwdur, darlledwr a gwneuthurwr offer digidol yw John Davitt. Mae wedi gweithio yn y sector addysg am y pum mlynedd ar hugain diwethaf fel athro Saesneg, uwch reolwr a chynghorydd rhanbarthol gyda Phrosiect Addysg Hyblyg yr Undeb Ewropeaidd. Fel newyddiadurwr bu’n ysgrifennu i’r Guardian, y Times a’r Observer, gan gyfrannu’n rheolaidd  i’r Education Guardian. Mae John wedi gweithio llawer gydag athrawon mewn ysgolion yn y DU, UDA, Tsieina ac Affrica ac mae’n ymrwymedig i greu mwy o degwch o ran mynediad i gyfleoedd dysgu newydd. Ef yw awdur “New Tools for Learning” (2006) canllaw ymarferol ar sut i wneud i’r dechnoleg weddu i’r angen addysgiadol, a’r gryno ddisg ‘WordRoot’ canllaw rhyngweithiol i eiriau a’u hetymoleg. Mae’n ddiweddar wedi datblygu’r ‘Learning Score’ offeryn gweledol sy’n caniatáu i athrawon fapio allan a rhannu bwriadau dysgu fel digwyddiad graffigol – yn debyg i sgôr cerddorol. Ei brosiect mwyaf diweddar yw’r Generadur Digwyddiad Dysgu tarddiad agored (http://legwork.pbwiki.com ) a’r Rag – offeryn dysgu rhyngweithiol ar gyfer yr  ‘iPhone’ lle gallwch yn llythrennol greu her ddysgu. Bydd ei lyfr newydd  'Setting Learning Free - The Difference Engine runs again' yn cael ei gyhoeddi yn ystod gaeaf 2009-10. 

Dr Geoff Elliott

pic of geoff elliottMae Dr Geoff Elliott wedi bod yn gweithredu ac ymchwilio ym maes technoleg dysgu ers 1992. Gorffennodd Geoff ei Ddoethuriaeth mewn Hypergyfryngau Addysgol ym 1999 a bu’n ddarlithydd yn y pwnc ym Mhrifysgol Morgannwg cyn mynd yn rheolwr cynhyrchu’r prosiect arloesol eColeg Cymru gan gyflwyno graddau mewn entrepreneuriaeth ar-lein yn 2001. Yn 2003 ymunodd Geoff â Choleg Sir Benfro fel rheolwr technoleg dysgu lle’r arweiniodd ei waith o ddatblygu’r systemau a hybu’r defnydd o dechnoleg dysgu at ennill nifer o wobrau proffil uchel:

·         2006 gwobr Beacon FENC am y gwaith ‘Effective use of Learning Resources’

·         2005 gwobr Cymdeithas y Colegau / BECTA Beacon am y gwaith ‘Effective use of ICT and e-learning to Enhance and Support Organisational Development’

·         2004 gwobr NILTA ‘Management Learning Systems’

Mae gan Geoff ddiddordeb mawr yn y defnydd o dechnoleg symudol i gefnogi a gwella dysgu a bu’n arwain prosiect tair blynedd arloesol mewn defnyddio dysgu symudol i ddenu diddordeb pobl ifanc NEETS yn ôl i addysg neu waith, a chafodd gydnabyddiaeth am hyn yn y wobr FENC Beacon a ddyfarnwyd yn 2006.

Lucinda Fell

pic of lucinda fellYmunodd Lucinda â Childnet ym mis Hydref 2007 gan gymryd y cyfrifoldeb am Gyfathrebiadau a ffurfio ymatebion polisi Childnet yn ogystal â chyfrannu at gynhyrchu a chyhoeddi prif adnoddau amrywiol.

Bydd Lucinda’n rheolaidd yn cynrychioli barn Childnet mewn amrywiol gyfarfodydd a fforymau polisi, yn y DU a hefyd yn rhyngwladol, gan hyrwyddo dull o feddwl cytbwys i risgiau ar-lein, tynnu sylw at bwysigrwydd addysg ac adnabod y cyfleoedd positif all ddod i bobl ifanc wrth fod â diddordeb yn y byd ar-lein.

Mae Lucinda yn aelod o Gyngor y DU ar Ddiogelwch Plant ar y Rhyngrwyd ac mae’n aelod o nifer o’r gweithgorau a’r is grwpiau. Mae hi hefyd yn aelod o Weithlu Rhwydweithio Cymdeithasol y Comisiwn Ewropeaidd.

Lucinda sy’n arwain Prosiect Ieuenctid IGF Childnet, gyda’r bwriad o fynd â llais pobl ifanc i Fforwm Llywodraethu’r Rhyngrwyd mandedig y Cenhedloedd Unedig, a bu’n cydweithio’n agos â swyddogion Llywodraeth yn yr Aifft i ddyfeisio rhaglen hyfforddi deunaw mis a chyflwyno sesiynau hyfforddi llwyddiannus ar y pwnc e-ddiogelwch i bobl ifanc, rhieni a llywodraeth yn yr Aifft fel rhan o’r Fenter Heddwch Seibr yr ymgymrwyd â hi gan Fudiad Heddwch Rhyngwladol y Gwragedd Suzanne Mubarak.

Mae gan Lucinda radd anrhydedd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol o Brifysgol Birmingham a dyfarnwyd gwobr Cysylltiadau Rhyngwladol y Brifysgol iddi.

Ruth Hammond, Rheolwr Diogelu Rhaglenni, BECTA

pic of rith hammondAthrawes raddedig yw Ruth â phrofiad ganddi o’r sectorau cynradd, uwchradd ac Addysg Bellach. Ers ymuno â BECTA yn 2002 mae ei gwaith wedi golygu cydweithio ag amrediad eang o asiantaethau cenedlaethol, adrannau’r llywodraeth a chymdeithasau pwnc ar ymarfer effeithlon wrth ddefnyddio TGCh. Ers 2003 mae gwaith Ruth wedi ffocysu ar gyngor BECTA’n ymwneud â Diogelwch y Rhyngrwyd, gan gynrychioli BECTA ar Dasglu’r Ysgrifennydd Cartref ar Warchod Plant ar y Rhyngrwyd, y Grŵp Llythrennedd y Cyfryngau Seneddol Cysylltiol a gweithgor Addysg Well UKCCIS. Cafodd ei gwahodd gan UCLAN i fod yn arholwr allanol ar y panel dilysu am Dystysgrif y Brifysgol mewn Diogelwch Plant ar y Rhyngrwyd.

Secondiwyd Ruth i CEOP cyn ei lansio ac mae hi’n dal i gydweithio’n agos â’u tîm Addysg ac asiantaethau eraill sy’n ymdrechu i ddiogelu plant ar-lein. Mae hi wedi cydweithio’n agos â TDA, Childnet Rhyngwladol a Microsoft i gynhyrchu hyfforddiant e-ddiogelwch ar-lein ar gyfer darpar athrawon ac athrawon cymwysedig.

 

Fiona Lennox, Ofcom

pic of fiona lennoxFel un o brif aelodau tîm llythrennedd cyfryngau Ofcom, mae Fiona yn gyfrifol am ddatblygu rhaglen gynhwysfawr Ofcom ar ymchwil i lythrennedd y cyfryngau. Mae hi’n parhau i fod yn un o brif arbenigwyr y DU ar ymchwil i lythrennedd y cyfryngau a bydd yn rhoi cyflwyniadau ledled y DU ac Ewrop. Mae hi’n aelod o Banel Ymchwil Arbenigol UKCCIS a bu’n allweddol yn natblygiad llwyddiannus y Fforwm Ymchwil Llythrennedd y Cyfryngau Rhyngwladol.

Ofcom yw’r rheoleiddiwr annibynnol a’r awdurdod ar gystadlu ar gyfer diwydiannau cyfathrebu’r DU, gyda chyfrifoldebau dros deledu, radio, telegyfathrebiadau a gwasanaethau cyfathrebu diwifr. Mae’n ddyletswydd ar Ofcom i hyrwyddo llythrennedd y cyfryngau dan Ddeddf Gyfathrebu 2003.

Cyn i Fiona ymuno ag Ofcom yn 2003, hi oedd Pennaeth Safonau yn y Comisiwn Safonau Darlledu. Mae ganddi radd mewn Gwyddorau Cymdeithasol a Gwleidyddol o Brifysgol Caergrawnt.

 

Tamara Littleton, eModeration

pic of tamara littletonSefydlodd Tamara Littleton eModeration (
www.emoderation.com) yn 2002 ac wedi’i ddatblygu i fod yn un o asiantaethau safoni gorau’r byd, ac ymhlith ei chleientiaid uniongyrchol mae  MTV, ITV, Lifetime Games, 02, ac ESPN yn ogystal â gweithio i brif asiantaethau megis Ogilvy, Saatchi & Saatchi, Euro RSCG, Wieden a Kennedy a Publicis.

Daw Tamara o gefndir sefydlog mewn rheoli ansawdd golygu, cynnydd mewn diffygion a rheoli prosesau, profiad a gafwyd wrth weithio’n flaenorol fel Cyfarwyddwr Trosglwyddo Cynnyrch i Band Lydan Chello a Rheolwr Gweithrediadau ar-lein y BBC lle bu hi’n rheoli tîm achrededig cyntaf ISO 9000 dros reoli cyhoeddiadau digidol a monitro dros 400 0 wefannau’r BBC. Mae ganddi radd mewn seicoleg a chefndir mewn ymgynghoriaeth a chyhoeddi.

Yn aelod o Is Bwyllgor y Swyddfa Gartref sy’n cynghori’r Llywodraeth ar safoni cymunedau i helpu i ddiogelu plant, mae hi ar hyn o bryd yn adolygu’r canllawiau gyda’r Is Grŵp Safoni fel rhan o waith Cyngor y DU ar Ddiogelwch Plant ar y Rhyngrwyd. Tamara hefyd oedd Cadeirydd emint (2006-2007), y gymuned ar-lein ar gyfer gweithwyr proffesiynol cymunedol. Bydd hi’n rheolaidd yn traddodi mewn cynadleddau ac yn cyfrannu at bapurau gwyn er mwyn cynorthwyo dysgu a datblygu o fewn y diwydiant cyfryngau cymdeithasol.

Rebecca Newton

pic of rebecca newtonFel y Prif Swyddog Cymuned a Diogelwch, mae Rebecca’n arwain polisi cyhoeddus, cymuned, diogelwch, safoni ac ymdrechion gwasanaethau cwsmer yn Mind Candy Inc. Cyn ymuno â Mind Candy, bu Rebecca’n gweithio yn Sulake.com (Gwestai Habbo) fel Rheolwr Safoni, Swyddog Diogelwch a Chyfarwyddwr y Gymuned lle roedd hi’n goruchwylio ymdrechion cymuned, safoni a diogelwch, mewn 24 gwlad dros safleoedd gemau/byd rhithiol yr arddegau mwyaf yn y byd. Mae Rebecca hefyd yn gweithredu fel Ymgynghorydd Diogelwch i Crisp®, lle bydd hi’n rhannu ei harbenigedd mewn diwydiant – o bolisïau arfer gorau a rheoli setiau rheolau gwrth gamdrin Crisp®, i gynnig cyngor i gleientiaid a chynorthwyo i hybu gwelliannau mewn cynnyrch ar draws yr amrediad cynnyrch gan Crisp.

Cafodd gwaith Rebecca ei gyhoeddi mewn sawl cyhoeddiad gan gynnwys Teen Magazine, Yahoo! News, a Money Magazine a dogfen ganllaw ENISA "Children on Virtual Worlds: What Parents Should Know".  Mae hi’n siarad yn rheolaidd ar Ddiogelwch y Rhyngrwyd, Gwe 2.0 a Rhwydweithio Cymdeithasol (Cynhadledd Ymwybyddiaeth ENISA yr UE,  Austin a SF GDC, 3edd Gynhadledd Flynyddol FOSI, Cynhadledd SIA cyn Cyngres UDA, SXSWi, Cynhadledd Rheoleiddiol Kids Watch, Uwchgynhadledd Fusnes NFL.com, Cynhadledd SWGfL. Roedd hi hefyd yn siaradwraig wadd yng  Nghynhadledd Gwarchod Plant ar-lein yn Llundain.

Helen Penn

picture of helen pennMae Helen wedi gweithio llawer o fewn arena amddiffyn plant a diogelwch y rhyngrwyd yn y DU a’r byd datblygedig. Gyda chefndir mewn dysgu a gweithio gyda phobl ifanc ymunodd â  Childnet Rhyngwladol yn 2003 i reoli eu rhaglenni addysg a’u hymestyn cyn cael ei secondio i’r Sgwad Troseddu Cenedlaethol yn 2005. Yma hi oedd yn arwain ar ddatblygu rhaglen Ddysgu ar gyfer y Gweithlu Byd Eang Rhithiol a chreu agendaThinkuknow CEOP.

Mae Helen yn awr yn bennaeth ar adran Addysg CEOP, gan greu rhaglenni newydd sydd wedi ennill gwobr,ar gyfer pobl ifanc, rhieni, addysgwyr a gwŷr proffesiynol gan ddefnyddio gwybodaeth o achosion cenedlaethol a rhyng-genedlaethol. Erbyn hyn mae dros 5 miliwn o blant ledled y byd wedi gweld y rhaglen Thinkuknow a thros 39,000 o wŷr proffesiynol yn ymwneud â’i dangos. Mae Helen hefyd yn aelod o grŵp Addysg Well UKCISS ac yn traddodi’n genedlaethol a rhyngwladol ar warchod plant ar-lein.

 

Christina Preston

pic of christina prestonMae Christina Preston yn cael ei hadnabod fel hyrwyddwr ffyrdd o ddysgu cydweithredol, adeiladol a rhyngweithiol wedi’i danategu gan dechnolegau digidol. Mae hi’n benodol wedi ymchwilio’r ffyrdd y bydd cymunedau ymarfer proffesiynol yn rhannu gwybodaeth ac yn  dylanwadu ar agenda lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae hi wedi ennill tair gwobr rhyngwladol am ei gwaith yn y maes hwn, Gwobr Ddyngarol Undeb Ewropeaidd y Gwragedd; y fedal Trnkova a Gwobr Ddyngarol Cyngor Academaidd y Byd.

Mae meysydd ymgynghoriaeth arbenigol Christina a’r hyn a gyhoeddwyd ganddi yn ymdrin â modelau Arloesol ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus gyda phwyslais ar ddysgu seiliedig ar waith; partneriaeth addysg diwydiant; methodolegau ymchwil arloesol yn cynnwys mapio cysyniad amlddimensiynol ac ymchwil digwyddiad critigol; theori sy’n ymddangos, Dysgu Plethedig, am greu gwybodaeth a’i ledaenu mewn Cymunedau Ymarfer : ac e-ddinasyddiaeth y byd.

Mae hi wedi gweithio’n rhyngwladol fel athrawes uwchradd, wedi addysgu athrawon, wedi bod yn ymgynghorydd rhanbarthol, yn uwch ymchwilydd ac yn gyfarwyddwr prosiect. Mae ei chleientiaid yn cynnwys cwmnïau ledled y byd, asiantaethau’r llywodraeth ac elusennau yn  Affrica, Dwyrain a Gorllewin Ewrop, America Lladinaidd, y Dwyrain Canol a’r Dwyrain Pell.

Dr Paul Richardson, RSC Cymru

pic of paul richardsonBiolegydd ac athro yw Paul Richardson sydd wedi hyrwyddo a chefnogi eddysgu ers1998.  Fel aelod o’r Ganolfan Dechnoleg Dysgu ym Mangor, roedd yn cefnogi’r defnydd o ePortffolios gan nyrsys dan hyfforddiant, a chyfrannodd hefyd i’r prosiect SoURCE ar feddalwedd y gellir ei ailddefnyddio, mewn cydweithrediad â’r Brifysgol Agored. Roedd ganddo hefyd gysylltiad agos â gradd rhan-amser ar-lein arloesol (B.A. mewn Rhyngrwyd, Dysgu a Sefydliadau). Yn dilyn cyfnod fel Pencampwr Technoleg Gwybodaeth a Dysgu gyda Chymdeithas Addysg y Gweithwyr Coleg Harlech, mae yn awr yn Ymgynghorydd eDdysgu i sectorau Dysgu Cymunedol i Oedolion a Chyfiawnder Troseddol ar y Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth (JISC) Canolfan Gefnogi Ranbarthol Cymru. Mae hefyd yn Ddarlithydd Cysylltiol yn y Brifysgol Agored, yn hyrwyddo modiwl ar-lein mewn Gwyddor Amgylcheddol.

 

Karen Roberts, Cydlynydd Cyhoeddiadau a Chyfryngau Newydd Cymru, Ofcom

pic of karen robertsMae Karen yn gyfrifol am weithrediad cylch gwaith Llythrennedd Cyfryngau Ofcom yng Nghymru. Hi sy’n cadeirio Rhwydwaith Llythrennedd yn y Cyfryngau Cymru – sy’n dwyn ynghyd sefydliadau sy’n meddu ar agenda llythrennedd a chynhwysiant i rannu arfer gorau, hyrwyddo dealltwriaeth o lythrennedd y cyfryngau ac yn y pendraw darparu’r sgiliau a’r wybodaeth berthnasol fel bod pobl yn medru cyfranogi mewn cymdeithas ddigidol.

Cyn ymuno ag Ofcom, Karen oedd Swyddog y Cyfryngau a Materion Cyhoeddus i’r Comisiwn Teledu Annibynnol yng Nghymru. Cyn hynny bu mewn cyfres o swyddi i’r wasg a materion cyhoeddus o fewn llywodraeth leol a sefydliadau’r sector gyhoeddus a phreifat. Mae ganddi ddiploma ôl-raddedig mewn Cysylltiadau’r Cyhoedd a’r Cyfryngau o Ganolfan Astudiaethau Newyddiaduraeth, Prifysgol Caerdydd ac yn raddedig o Brifysgol Manceinion, lle bu’n astudio ar gyfer BA (Anrhydedd) mewn Astudiaethau Americanaidd. Treuliodd flwyddyn yn astudio newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Missouri, Columbia.

 

Anne Stoker

Ganwyd Anne Stoker yn Essex a symudodd i Gymru pan oedd yn 6 oed. Bu diddordeb ganddi mewn technoleg ers ei chyfnod yn yr ysgol uwchradd, gan fod yn un o’r rhai cyntaf i sefyll Gwyddoniaeth Cyfrifiadurol Safon Uwch yn ei hysgol, ac yn ddiweddarach enillodd radd mewn Cyfrifeg a Gwyddoniaeth Cyfrifiadurol.

Fel athrawes ysgol gynradd roedd hi’n arbenigo mewn dysgu Mathemateg, gan gymryd rôl cydlynydd TGCh ac YC mewn nifer o ysgolion yng Nghymru. Yn dilyn secondiad i weithio ar Bartneriaeth ar-lein Bae Abertawe fel Hwylusydd y Gronfa Cyfleoedd Newydd (NOF) daeth yn Ymgynghorydd athrawon ac yna’n Ymgynghorydd TGCh i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot.

Am y flwyddyn ddiwethaf cafodd Anne ei secondio’n rhan amser i Lywodraeth y Cynulliad, i weithio i gangen strategaeth TGCh yn PADGOS (DCELLS). Bu’n canolbwyntio fwyaf ar roi Fframwaith Hunan Arfarnu BECTA  ac e-ddiogelwch ar waith.

Yn ystod y cyfnod hwn bu’n gweithio ar strategaeth e-ddiogelwch ar gyfer ysgolion yng Nghastell-Nedd Port Talbot a datblygiad Porth Dysgu Castell-Nedd Port Talbot.

Mae hi o ddifri ynghylch addysg a photensial TGCh fel offeryn trawsnewid ac yn arddel pwysigrwydd hyfforddiant a chefnogaeth o ansawdd da.

David Wilcox

Yn gyd awdur Social by Social, canllaw i ddefnyddio technoleg cymdeithasol er mwyn creu effaith gymdeithasol, ac yn gyd-westeiwr y gymuned ar-lein gysylltiol ‘socialbysocial.net’. Yn y gorffennol bu’n gweithio fel newyddiadurwr, ac fel arbenigwr mewn denu diddordeb o fewn y gymuned a phatneriaethau adfywio. Mae yn awr yn cyfuno’r profiad hwn fel gohebydd cymdeithasol, gan ddefnyddio ystod o ddulliau gwahanol ar-lein ac oddi ar-lein i symbylu sgyrsiau, adrodd straeon a chynorthwyo eraill i wneud yr un peth.

 

 

Hoffai WISE KIDS a DARC ddiolch i'w prif noddwyr ar gyfer y gynhadledd hon sef y canlynol:                                            

         
 

Hoffai WISE KIDS a DARC ddiolch hefyd i'n Harddangoswyr a Chefnogwyr y Gynhadledd:

     
 


   


                   

 

 

 

[credits] [privacy policy] [disclaimer]
Copyright © 2002-2010 WISE KIDS. All rights reserved.
Company No. 4572181.
Site hosted free courtesy of www.4uhosting.co.uk.

.